X

מגוון חבילות במחירים מיוחדים! לחצו לפרטים

ראשי > תקנון האתר

תקנון האתר

כללי והגדרות

1.       משיקולי נוחות, תקנון זה והאתר מנוסחים בלשון זכר אך כל האמור בהם מיועד לנשים ולגברים כאחד.

2.       האתר 3dshop.co.il ונגזרותיו (להלן ה"אתר") הינו בבעלותו הבלעדית של חברת ביוגל בע"מ (להלן "החברה").

3.       האתר מיועד למשתמשים שתחום עניינם הוא הדפסות התלת מימד.

4.       האתר מציע למשתמשים מידע, תכנים, הצעות מחיר, חומר פרסומי ואפשרות רכישה של פריטים המיועדים לתחום הדפסות תלת המימד והיצירה.

5.       השימוש והרכישה באתר זה כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה ולתקנות כל דין.

6.       בתקנון זה, "מפעיל האתר"  או "מנהלי האתר" או "בעלי האתר" , פירושם: חברת ביוגל בע"מ, אדם ו/או חברה ו/או מי מהם ו/או מי מטעמם המפעיל את האתר.

7.       בתקנון זה, "מידע" ו/או "תכנים" פירושם: טקסט, ו/או וידאו, ו/או שם פריט, ו/או פרסום, ו/או מפרט טכני, ו/או מספר קטלוגי, ו/או קטלוג, ו/או כל חומר אחר הכולל, אך אינו מוגבל, למילים, תמונות, שרטוטים, מירשמים, רישומים, איורים, רשומות סדורות. תכנים שהינם למטרות שיווק שירות ופרסום בלבד.

8.       בתקנון זה, "מחיר פריט" פירושו: מחיר הפריט כשהוא כולל מע"מ, כפי שמופיע בעמוד הפריט והתקף ליום בו הוצג באתר, או כפי שמופיע בהצעת המחיר והתקף למועד ההצעה ולזמינות הפריט במחסני החברה.

9.       בתקנון זה, "עסקה" פירושה: רכישת פריט ישירות באתר, באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות תהליך תשלום אלקטרוני אחר, העסקה תאושר ותבוצע רק לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי והנהלת האתר ובכפוף לזמינות הפריט במחסני החברה.

10.    בתקנון זה "משתמש" פירושו: כל אדם ו/או חברה ו/או גורם אשר נכנס ו/או גולש באתר.

 

תנאי השימוש באתר

11.    השימוש באתר ו/או ההרשמה כמנוי לאתר לקבלת מידע או תכנים ייחשבו להסכמה מצד המשתמש לתנאי התקנון.

12.    המשתמש מצהיר כי לא יעלה טענה בדבר אי הסכמתו למי מתנאי תקנון האתר.

13.    מפעילי האתר רשאים להשעות, להפסיק, לחסום או למנוע גישתו של משתמש לשירותים ו/או למידע הניתן באתר בזאת בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי וזאת מבלי להודיע ו/או לעדכן את המשתמש.

14.    מפעילי האתר רשאים לעדכן ו/או לשנות את תנאי התקנון מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתם וזאת מבלי להודיע ו/או לעדכן את המשתמש.

15.    אין לעשות במידע, בתכנים שפורסמו ו/או בתכנים היחודיים ו/או במחירי הפריטים, ו/או בשירותים המוצעים באתר כל שימוש מסחרי.

16.    מפעילי האתר אינם אחראים למהימנות ו/או דיוק ו/או שלמות התכנים המוצגים באתר והמשתמש מצהיר כי מובהר לו כי פרטי המידע הם למטרות שירות, שיווק ופרסום בלבד.

17.    באחריות המשתמש לבחון את התאמת הפריט ו/או המידע לצרכיו.

18.    המשתמש מצהיר כי מטרת השימוש באתר היא קבלת מידע ו/או מחירי פריטים ו/או רכישת פריטים בלבד באתר.

19.    השימוש במידע באתר, הצעות המחיר ומחירי הפריטים מיועדים למשתמש בלבד ואין המשתמש רשאי להעבירם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לאחר, אלא לשם רכישת פריטים באתר

20.    המשתמש מתחייב שלא לשכפל, להעתיק, לפרסם, לשלוח, לשדר, למסור לאחר, כל מידע המאוכסן באתר, לרבות מחירי פריטים והצעות מחיר, למעט לשם רכישת פריטים באתר.

21.    רכישת מוצרים מאתר זה ו/או ממשווקים מורשים של מוצרי החברה כפופה לתנאים ולהוראות המפורטים בתקנון זה.

 

רכישת פריטים ואספקתם

22.    האתר מאפשר למשתמשים ביצוע עסקאות לרכישה של פריטים.

23.    מפעילי האתר יציגו באתר את פרטי הפריט והמידע הרלוונטי עבורו, את מחירו בשקלים כולל מע"מ, הכמות הניתנת לרכישה מהמלאי וכל פרט אחר העשוי לשמש את המשתמש להחלטתו בגין רכישתו של הפריט.

24.    המשתמש יכול לפנות בדואר אלקטרוני לקבלת פרטים נוספים ובירורים בדבר פריטים מסויימים.

25.    הפריטים יהיו ניתנים לרכישה ממלאי החברה בלבד, וזאת בכפוף למצאי הפריט במחסני החברה בעת ביצוע העסקה, אלא אם הוצהר אחרת על ידי החברה. אספקה בתוך עד שבעה ימי עסקים.

26.    חיוב המשתמש ברכישה ישירה של פריטים באתר ואישור העסקה יהיה באמצעות סליקה אלקטרונית, אך המשתמש יכול לבקש את ביצוע החיוב בדרכים אחרות, וזאת בהתאם להסכם מיקדמי בכתב, בינו לבין החברה. החברה רשאית לסרב לביצוע חיוב בדרכים אחרות והמשתמש יהא מנוע מלטעון כנגד החלטה זו.

27.    החברה רשאית לספק את הפריט המוזמן במספר אריזות ו/או מספר משלוחים ו/או לספק כמות העולה מהכמות המוזמנת, אך לא כמות הקטנה מהכמות המוזמנת, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

28.    עם אישור העסקה, החברה תשלח את פריטים באמצעות חברת המשלוחים וזאת בתוך יום עסקי אחד, ובכפוף לתנאי חברת המשלוחים.

29.    דמי המשלוח המפורטים באתר הם להובלה רגילה בלבד ,לאיזורי האספקה של החברה ולמשתמשים רשומים בלבד. במקרה של הובלה מיוחדת ו/או חריגה ו/או הובלה למקומות שאינם בתחום איזור האספקה של החברה, תהא החברה ו/או מי מטעמה רשאים לדרוש תשלום נוסף בגין ההובלה.

30.    המשתמש מצהיר כי הוא יהיה זמין לקבלת הפריטים מחברת השליחויות וכי חוסר מענה מצידו של המשתמש עשוי לגרום לעיכובים באספקת הפריטים.

31.    פריטי האתר נמכרים AS IS, ונמכרים ללא אפשרות החזרה. יחד עם זאת, במקרים בו יפנה המשתמש לביטול עסקה, בין אם בשל פגם במוצר, או אי התאמה בין המוצר לפרטים שנמסרו במועד ביצוע העסקה, ויקבל אישור להחזרת הפריט ולביטול העסקה בין אם במלואה ובין אם באופן חלקי, מתחייב המשתמש להחזיר את הפריט באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

32.    המשתמש מצהיר כי גם בביצוע הזמנה מהאתר, בין אם בהזמנה ישירה ובין אם דרך הזמנת רכש, מקום העסקה הינו מקום מושבה הרשמי של החברה, וזאת לכל דבר ועניין.

 

החזרות וביטולים

33.    ביטולי עסקה כפופים להוראות חוק הגנת הצרכן ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה).

34.    החברה תחליף, על חשבונה, פריט פגום ובתנאי בתנאי שלא חלפו 30 ימים ממועד הזמנת המוצר או אספקתו, הקצר מהשניים, ושהפריט נרכש ישירות מאתר החברה. לחברה שמורה הזכות לדרוש מהמשתמש הוכחה בדבר רכישת הפריט ישירות מהחברה.  

35.    לא תוכל החברה לספק פריט זהה, תציע החברה למשתמש פריט חלופי בהתאם לרצונו. למשתמש שמורה הזכות לדחות את הצעת החברה לפריט חלופי ולבקשת את ביטול העסקה. וקבלת החזר כספי. החזיר המשתמש את הפריט וביטל עסקתו, לא תעמוד למשתמש הזכות להעלות כל טענה שהיא בגין העסקה.

36.    ביקש המשתמש לבטל עסקתו מכל סיבה אחרת, יהא עליו לפנות בדואר אלקטרוני בלבד בבקשה לביטול עסקה וזאת בתנאי שלא חלפו 30 ימים ממועד הזמנת המוצר או אספקתו, הקצר מהשניים.

37.    ביטול העסקה יהיה בתוקף רק לאחר קבלת אישור בדואר אלקטרוני מהחברה.

38.    עם קבלת האישור יהיה על המשתמש להחזיר את הפריט כשהוא באריזתו המקורית ובצירוף חשבונית מקור. המשתמש יקבל הוראות בדבר אופן החזרת הפריט, העלויות הכרוכות בכך, אם וככל שיהיו, ואופן קבלת ההחזר הכספי או הזיכוי.

 

אחריות

39.    הפריטים באתר מוצעים למשתמש AS-IS, והמשתמש מצהיר, כי מפעילי האתר לא ישאו באחריות כלשהי בשל אי התאמת הפריטים ו/או המידע לצרכי המשתמש ו/או למטרותיו. למען הסר ספק אין באמור בכדי לגרוע מאחריות החברה לפריטים, בהתאם לחוק הגנת הצרכן.

40.    המידע והתכנים המוצגים באתר הם למטרות שיווק שירות ופרסום בלבד והמשתמש מצהיר כי מובהר לו כי מפעילי האתר אינם  אחראים למהימנות ו/או דיוק, ו/או שלמות התכנים המוצגים באתר ואינם אחראים לכל רשלנות ו/או מחדל אשר קשורים או עשויים להיות בקשר לתכנים ו/או השימוש שנעשה בהם וכי על המשתמש חלה האחריות המלאה לבדיקת דיוקו של המידע, איכותו והתאמתו לצרכי המשתמש.

41.    המשתמש מצהיר, כי הוא מסכים לקביעה כי מפעילי האתר הינם מפעילים סבירים על פי כל מבחן משפטי שהוא.

42.    המשתמש מצהיר כי  בהינתן הפניה לאתרים  נוספים באינטרנט, הרי שהוא מסיר כל אחריות מהחברה בשל הפניות אלו וכי מצהיר שידוע לו כי החברה אינה אחראית ואין באפשרותה לבחון את טיבו ו/או טיבעו של המידע המוצג באתרים אלו.

43.    המשתמש מצהיר כי  בהינתן הפניה לפריטי מידע חיצוניים שאינם כתובים ו/או ערוכים על ידי החברה, הרי שהוא מסיר כל אחריות מהחברה בשל הפניות אלו וכי הוא מצהיר שידוע לו כי החברה אינה אחראית ואין באפשרותה לבחון את טיבם ו/או טיבעם של פריטי מידע חיצוניים שאינם כתובים ו/או ערוכים על ידי החברה.

44.    מפעילי האתר, החברה או מי מטעמם אינם אחראים בגין כל נזק, בין אם ישיר ובין אם עקיף, שיגרם למשתמש באתר, למי מטעמו, ו/או צדדים שלישיים וזאת בגין השימוש בפריטים, ו/או במידע, ו/או בתכנים המופרסמים באתר.

45.    החברה ו/או ספקיה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לאי אספקה, ו/או איחור באספקה ו/או עיכוב באספקה של פריטים שהוזמנו וזאת בשל עיכובי מכס ו/או חוק ו/או תקנה ו/או שביתות ו/או כוח עליון ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה.

46.    אחריותה של החברה בשל עיכובים או איחורים, או ביטולים או כשלים באספקה בין אם יגרמו על ידי צד שלישי ובין אם יגרמו בשל מעשה או מחדל של החברה או מי מטעמה, תהא מוגבלת להיקף שלא יעלה על עלות הפריט שנרכש על ידי המשתמש.

47.    החברה ו/או מי מטעמה לא תשא ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, ו/או מיוחד, ו/או הפסד הכנסה, ו/או מניעת הכנסה ו/או עיכוב בפיתוח ו/או עיכוב במחקר וכל נזק אחר מכל סוג שהוא, שיגרם או שעלול להיגרם למשתמש  בשל עיכובים, /ואו איחורים, ו/או ביטולים ו/או כשלים באספקה בין אם יגרמו על ידי צד שלישי ובין אם יגרמו בשל מעשה או מחדל של החברה או מי מטעמה.

 

 הגנת הפרטיות 

48.    מפעיל האתר רשאי לדרוש מהמשתמש למלא את טופס ההצטרפות במלואו כתנאי מקדמי לשימוש באתר ו/או לקבלת הצעות מחיר, ו/או לרכישת פריטים בו.

49.    המשתמש מצהיר כי ברישומו לאתר מאשר הוא את הכללתו ברשימת משתמשי החברה ולהצטרף לרשימת הדיוור של החברה ו/או מי מטעמה.

50.    פרטי המשתמשים והמידע שיאסף במהלך פעילותם של המשתמשים באתר ישמרו במאגר המידע של מפעילי האתר וישמשו את מפעילי האתר בהתאם להוראות כל דין.

51.    המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מסכים ומאפשר למפעילי האתר ו/או מי מטעמו להשתמש ולעשות בפרטיו כל דבר המותר על פי דין.

52.    בין היתר ישתמשו מפעילי האתר בפרטי המשתמשים ובפעילותם באתר על מנת לאתר עבור המשתמשים פריטים חדשים, לעדכן אותם בדבר פריטים ומבצעים באתר, לעדכן אותם בדבר שירותים נוספים המוצעים על ידי מפעילי האתר ו/או מי מטעמם ו/או מי שאיתם יתקשרו מפעילי האתר בקשרים מסחריים אחרים.

53.    בין היתר ישתמשו מפעילי האתר בפרטי המשתמשים למטרות שיווקיות, ו/או סטטיסטיות ו/או מסחריות אחרות וזאת כחלק מפעילות מהאתר בקשריו המסחריים עם צדדי ג'. למעט פרטים אישיים הנדרשים לתשלום דרך מערכת סליקה או בתשלום בנקאי, וכן למטרות משלוח הפריט באמצעות חברת שילוח לא יועברו פרטי מידע הכוללים את שמו הפרטי, שם משפחתו ומספר הטלפון הפרטי של המשתמש לצדדי ג'.

 

זכויות יוצרים וקניין רוחני

54.    חלק מהמידע והתכנים במוצגים באתר, והכולל, אך לא מוגבל לתמונות, מסמכים שונים, פרוטוקולים ומסמכים טכניים, מרשמים, מרשמים טכניים, דפי אנליזה, ו/או דפי מידע מוצג באתר כשירות למשתמש וזאת בהתאם ובכפוף להסכמים בין מפעילי האתר לביו צדדים שלישיים. חלק מזכויות היוצרים בתכנים אלו שייכים לצדדים שלישיים ואין להעתיק ו/או לשכפל, ו/או להפיץ ו/או לשווק ו/או למסור בתמורה או שלא בתמורה, לאחרים את התכנים ו/או לעשות בהם שימוש מסחרי ו/או אחר, למעט השימוש לצרכי מחקר בסיסי בלבד, וזאת בלא קבלת הסכמה מפורשת מאת מפעילי האתר, מראש ובכתב.

 

דין וסמכות שיפוט

55.    המשתמש מצהיר כי הוא מתחייב להשתמש באתר ובמידע הנתון בו בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות בתקנון זה והתאם לתקנות ההסכם המכר.

56.    על התקנון יחול הדין הישראלי בלבד.

57.    פרשנותו ואכיפתו של התקנון, ו/או כל טענה ו/או סכסוך הנובע מהשימוש באתר ו/או רכישת פריטים באתר ו/או שימוש בפריטים שנרכשו באתר יהיו על פי הדין הישראלי ולבית המשפט המוסמך בעיר באר שבע תהיה סמכות השיפוט הבלעדית.

58.    מבלי לפגוע ו/או לגרוע מזכותה של החברה לפנות לכל ערכאה שיפוטית, המשתמש מתחייב לפנות להליך בוררות, בפני בורר שיוסכם על ידי החברה, בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתעלה כנגד החברה. הבורר יהיה כפוף לדין המהותי ויחויב לנמק החלטתו. פסק הבוררות יהיה ניתן לערעור בפני בורר על פי הוראות ס' 21א לחוק הבוררות, התשכ"ח-1968, והתוספות לחוק.